Condicions generals

Es garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliaris, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Totes les dades facilitades pels nostres clients o usuaris de la web logiesport.com o als seus empleats, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de LOGIGRUP BALAGUER SL amb CIF B-25739194, que opera comercialment sota la marca LOGIESPORT i que explota aquesta web. La principal finalitat d’aquest fitxer és la de mantenir la relació contractual amb els nostres clients, facilitar la tramitació de les comandes, la realització d’estudis estadístics, així com l’enviament de publicitat relativa als productes i serveis comercialitzats per logiesport.com. Aquesta web assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedits per a cap altre ús sense intervenir consentiment previ i exprés dels nostres clients, a excepció de quan l’usuari voluntàriament hagi sol·licitat informació sobre determinats productes o serveis que logiesport.com no pugui facilitar-li directament i que sí puguin unes altres empreses que mantinguin relacions comercials amb logiesport.com. En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, els clients de logiesport.com poden, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a LOGIESPORT, C/Girona nº 90, 25600 Balaguer o enviant un correu electrònic a info@logigrafic.com